Mandarin(P): qìng
Mandarin(Z): ㄑㄧㄥˋ
Korean(Eum): 정 [jeong]
Korean(H/E): 서늘할 정 〔本〕청
Japanese(On): せい, しゃう [sei, shau]
Japanese(Kun): さむい, すずしい [samui, suzushii]
Cantonese: zing6
Vietnamese: sảnh
------------------------------------------------------------
Definition: surname
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [15.8]
Total strokes: 10
Radical:
------------------------------------------------------------
Unicode: U+51CA
Big Five: D0E1
KSC 5657-1991: 7957
Cangjie: IMQMB
Four-corner Code: 3512.7
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10298.010
Kang Xi: 0132.420
CiHai: 169.303
Morohashi: 01666
Dae Jaweon: 0296.300

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — qìng ㄑ〡ㄥˋ 〔《廣韻》七政切, 去勁, 清。 〕 “ ”的被通假字。 涼。 《墨子‧辭過》: “古之民, 未知為衣服時, 衣皮帶茭, 冬則不輕而溫, 夏則不輕而凊。” 《禮記‧曲禮上》: “凡為人子之禮, 冬溫而夏凊, 昏定而晨省。” 陸德明 釋文: “七性反。 字從冫。 冰, 冷也。 本或作水旁, 非也。” 宋 王安石 《洪範傳》: “水言炎, 則水冽, 土蒸, 木溫, 金凊, 皆可知也。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 拼音: jing4 解释: 寒冷。 说文解字: “凊, 寒也。 ”唐·柳宗元·天对: “凊温燠寒, 迭出于时。 ” …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:jing4 寒冷。 說文解字: “凊, 寒也。” 唐·柳宗元·天對: “凊溫燠寒, 迭出於時。” …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — qìng (1) ㄑㄧㄥˋ (2) 凉: 清凉。 寒冷。 (3) 郑码: TDCQ, U: 51CA, GBK: 83F5 (4) 笔画数: 10, 部首: 冫, 笔顺编号: 4111212511 …   International standard chinese characters dictionary

 • 溫凊 — (溫凊, 温凊) 1.冬溫夏凊的省稱。 冬天溫被使暖, 夏天扇席使涼。 侍奉父母之禮。 唐 皇甫冉 《劉侍御朝命許停官歸侍》詩: “幸遂溫凊願, 其甘稼穡難。” 清 王筠 《菉友臆說》: “忠孝是大德, 定省溫凊, 奔走先後, 是小德。” 2.猶寒暖。 借指生活起居。 宋 蔡絛 《鐵圍山叢談》卷三: “ 鉉 徐出座上, 文寶 拜竟, 陞自西階, 通溫凊, 復降拜, 鉉 乃邀 文寶 上, 立談道舊者久之。” 3.猶言溫存體貼。 清 蒲松齡 《聊齋志异‧蓮花公主》: “與生交拜成禮,… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 温凊 — (溫凊, 温凊) 1.冬溫夏凊的省稱。 冬天溫被使暖, 夏天扇席使涼。 侍奉父母之禮。 唐 皇甫冉 《劉侍御朝命許停官歸侍》詩: “幸遂溫凊願, 其甘稼穡難。” 清 王筠 《菉友臆說》: “忠孝是大德, 定省溫凊, 奔走先後, 是小德。” 2.猶寒暖。 借指生活起居。 宋 蔡絛 《鐵圍山叢談》卷三: “ 鉉 徐出座上, 文寶 拜竟, 陞自西階, 通溫凊, 復降拜, 鉉 乃邀 文寶 上, 立談道舊者久之。” 3.猶言溫存體貼。 清 蒲松齡 《聊齋志异‧蓮花公主》: “與生交拜成禮,… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 溫凊定省 — (溫凊定省, 温凊定省) 冬溫夏凊、昏定晨省的省稱。 謂冬天溫被, 夏天扇席, 晚上侍候睡定, 早晨前往請安。 表示侍奉父母無微不至。 語本《禮記‧曲禮上》: “凡為人子之禮, 冬溫而夏凊, 昏定而晨省。” 《元典章‧戶部三‧分析》: “豈有父子另居之禮!今新附地面, 循習亡 宋 污俗, 尚然不悛, 若不改正, 溫凊定省之禮安在?” 清 陳裴之 《香畹樓憶語》: “且 綠珠 、 碧玉 , 徒侈豔情, 溫凊定省, 孰能奉吾老母者?” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 温凊定省 — (溫凊定省, 温凊定省) 冬溫夏凊、昏定晨省的省稱。 謂冬天溫被, 夏天扇席, 晚上侍候睡定, 早晨前往請安。 表示侍奉父母無微不至。 語本《禮記‧曲禮上》: “凡為人子之禮, 冬溫而夏凊, 昏定而晨省。” 《元典章‧戶部三‧分析》: “豈有父子另居之禮!今新附地面, 循習亡 宋 污俗, 尚然不悛, 若不改正, 溫凊定省之禮安在?” 清 陳裴之 《香畹樓憶語》: “且 綠珠 、 碧玉 , 徒侈豔情, 溫凊定省, 孰能奉吾老母者?” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 冬溫夏凊 — (冬溫夏凊, 冬温夏凊) 1.亦訛作“冬溫夏清”。 冬溫被使暖, 夏扇席使涼。 謂事親無微不至。 語出《禮記‧曲禮上》: “凡為人子之禮, 冬溫而夏凊;昏定而晨省。” 北魏 《張猛龍碑》: “冬溫夏清, 曉夕承奉。” 明 陳汝元 《金蓮記‧捷報》: “膝下紅顏, 須代冬溫夏凊;眼前白髮, 況兼影隻形孤, 怎捨庭幃, 願供菽水。” 2.冬暖夏涼。 陳毅 《蝶戀花‧訪問亞洲三國》詞之一: “宮闕常年觀白浪, 冬溫夏凊真佳況。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 冬温夏凊 — (冬溫夏凊, 冬温夏凊) 1.亦訛作“冬溫夏清”。 冬溫被使暖, 夏扇席使涼。 謂事親無微不至。 語出《禮記‧曲禮上》: “凡為人子之禮, 冬溫而夏凊;昏定而晨省。” 北魏 《張猛龍碑》: “冬溫夏清, 曉夕承奉。” 明 陳汝元 《金蓮記‧捷報》: “膝下紅顏, 須代冬溫夏凊;眼前白髮, 況兼影隻形孤, 怎捨庭幃, 願供菽水。” 2.冬暖夏涼。 陳毅 《蝶戀花‧訪問亞洲三國》詞之一: “宮闕常年觀白浪, 冬溫夏凊真佳況。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 冬温夏凊 — (冬温夏凊, 冬溫夏凊) dōng wēn xià jìng 【典故】 凊: 凉。 冬天使父母温暖, 夏天使父母凉爽。 本指人子孝道。 现亦泛称冬暖夏凉。 【出处】 《礼记·曲礼上》: “凡为人子之礼, 冬温而夏凊。” 一望琼花争怒放。 飞越群山, 人喜从天降。 宫阙常年观白浪, ~真佳况。 (陈毅《蝶恋花·访问亚洲三国(一)》词) …   Chinese idioms dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.